Obchodní podmínky Dropohs

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování e-shopového řešení Dropohs

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování e-shopového řešení Dropohs se vztahují na smlouvy uzavřené zejména prostřednictvím webového rozhraní www.dropohs.cz mezi

podnikatelem:

David Marák, se sídlem Podivice 112, 683 21, Česká republika

IČ: 87386399

DIČ: CZ8803115167                                 

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vyškov

adresa pro doručování: Podivice 112, 683 21 Pustiměř, Česká republika

kontaktní telefonní číslo: + 420 734 511 496

kontaktní e-mail: info@dropohs.cz

 

jako provozovatelem e-shopového řešení (dále jen „poskytovatelem“),

           

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1.
  Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které jsou definovány níže:

 • občanským zákoníkem se má na mysli zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodními podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování e-shopového řešení Dropohs;
 • obsahem se rozumí veškeré texty (včetně obchodních podmínek), fotografie, obrázky, videa, loga, programové vybavení a další, které jsou umístěné na webovém rozhraní či v e-shopovém řešení;
 • e-shopem se rozumí webová stránka, mobilní aplikace či jiný druh platformy sloužící zejména k prezentaci či propagaci odběratele a k prodeji zboží nebo poskytování služeb odběratele nebo poskytovatele nebo třetích osob, na které je umístěné e-shopové řešení poskytovatele;
 • službami se rozumí služby poskytovatele blíže popsané v článku 1.2. těchto obchodních podmínek;
 • e-shopovým řešením se rozumí služba, která spočívá zejména ve správě zboží a přijímání objednávek na e-shopu, tvorbě výkazů souvisejících s e-shopem a řešení reklamací či jiných požadavků zákazníků;
 • smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb či další smlouvy zde uvedené, uzavírané mezi smluvními stranami;
 • odměnou se rozumí platba poskytovateli ze strany odběratele za jeho služby, včetně odměny za vzdělávací služby;
 • výroční den má význam uvedený v čl. 3.3. těchto obchodních podmínek;
 • uživatelským účtem se rozumí účet odběratele jehož prostřednictvím odběratel sleduje a ovládá veškeré své aktivity na e-shopovém řešení;
 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní poskytovatele, umístěné na adrese dropohs.cz;
 • zákazníkem se rozumí jakákoliv třetí osoba, se kterou je prostřednictvím e-shopu uzavírána kupní nebo jiná obdobná smlouva, jejíž smluvní stranou je poskytovatel nebo odběratel.

1.2. Poskytovatel poskytuje službu spočívající zejména ve zpřístupnění přístupu odběrateli do uživatelského účtu a umožnění zřízení a provozu e-shopového řešení na e-shopu nebo více e-shopech. Poskytovatel dále umožňuje odběrateli dokoupit rozšiřující moduly k e‑shopovému řešení Dropohs, které jsou uvedené na webovém rozhraní.

Poskytovatel také poskytuje vzdělávací služby v podobě Byznys programu, blíže uvedeném v čl. 8. těchto obchodních podmínek.

Poskytovatel dále může poskytovat i další služby, a to po domluvě s odběratelem.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.4. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.5. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na odběratele, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Spotřebitelům nejsou služby dle těchto obchodních podmínek poskytovatelem poskytovány. Poskytovatel si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní odběrateli objednání služeb či nikoliv.

1.6. Zasláním registračního či objednávkového formuláře odběratel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

 1. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Aby mohl odběratel začít užívat služeb poskytovatele, je nutné, aby se na webovém rozhraní zaregistroval. K založení uživatelského účtu musí odběratel vyplnit požadované údaje a zvolit si heslo. Odběratel je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do registračního formuláře.2.2 Přístupové údaje do uživatelského účtu má odběratel povinnost uchovávat v tajnosti. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

V případě změn v údajích doporučuje poskytovatel provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

2.3. Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb poskytovaných poskytovatelem včetně jejich charakteristiky. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.4. Smlouva mezi poskytovatelem a odběratelem je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel umožní odběrateli přístup do jeho uživatelského účtu. Tímto okamžikem je také zpřístupněn a založen uživatelský účet. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně neumožnit odběrateli přístup do jeho uživatelského účtu, a to i bez udání důvodu.

2.5. V rámci uživatelského účtu může odběratel zejména spravovat e-shop, sledovat počet objednávek učiněných zákazníky, aktuální výši plateb a odměn či přistupovat do seznamu nabízeného zboží atd.

2.6. Poskytovatel má právo uživatelský účet odběratele bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím účtu odběratele dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

2.7. Poskytovatel se zavazuje na žádost odběratele doručenou mu na kontaktní e-mail či doporučeným dopisem na doručovací adresu, deaktivovat jeho uživatelský účet do 30 dnů od doručení žádosti poskytovateli.

 

 1. PROVOZ E-SHOPU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  3.1. Poskytovatel umožní po uzavření smlouvy odběrateli využívat e-shopového řešení za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto obchodních podmínkách. Provozovatelem e-shopu je vždy odběratel.

  3.2. Odběrateli je umožněna plná dispozice s e-shopovým řešením až ode dne připsání platby za provozování e-shopového řešení na účet poskytovatele. Plnou dispozicí s e-shopovým řešením se rozumí možnost odběratele po splnění zákonných podmínek zprovoznit e-shop a umožnit zákazníkům na něj vstoupit a provádět jeho prostřednictvím objednávky.

  3.3. Dnem připsání platby za e-shopové řešení na účet poskytovatele vzniká tzv. výroční den. Výročním dnem je den, který se v každém následujícím měsíci či roce, v závislosti na volbě délky tarifu, shoduje svým číslem (a případně měsícem) se dnem vzniku výročního dne. Výroční den je následně určujícím mezníkem konce platnosti předplaceného tarifu a služby poskytovatele budou odběrateli poskytovány do tohoto dne, nedojde-li k jejich prodloužení.

  3.4. Odběratel může hradit platbu za zpřístupnění e-shopového řešení dle své volby kreditním či paušálním tarifem, a to bezhotovostně on-line platební kartou nebo prostřednictvím platební brány.

  3.5. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být odběrateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením odběratele vznikla, tím není dotčen.

  3.6. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny služeb je poskytovatel rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté poskytování služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků odběratele.

  3.7. Neuhrazení odměny v době splatnosti je podstatným porušením smlouvy.

 

 1. PAUŠÁLNÍ TARIF

  4.1. Paušálním tarifem si lze e-shopové řešení předplatit na odběratelem zvolené období, jehož délka je uvedena na webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo nevrátit odběrateli uhrazenou tarifní částku za předplacené období, kdy odběratel nevyužívá služeb e-shopového řešení.

  4.2. Snížení délky tarifního předplatného (či snížení na levnější druh tarifního předplatného) je možné prostřednictvím uživatelského účtu až ode dne následujícího po výročním dni, kdy odběrateli vyprší předchozí tarif. Navýšení délky tarifního předplatného (či zvýšení na dražší druh tarifního předplatného) je možné i v rámci ještě aktivního tarifu s účinností od následujícího pracovního dne, není-li řečeno jinak. Požadavek na snížení či navýšení délky tarifního předplatného je nutné učinit prostřednictvím uživatelského účtu nejpozději 7 dní před skončením aktivního tarifu.

  4.3. Poskytované služby e-shopového řešení, tedy včetně různých modulů, jsou prodlužovány automaticky vždy k výročnímu dni, není-li dohodnuto jinak, a to na totožnou dobu, na kterou si odběratel naposledy paušální tarif objednal až do doby, kdy odběratel vypoví smlouvu s poskytovatelem. Po připsání platby na účet poskytovatele bude odběratel požádán o autorizaci nastavení automatické platby. Poté již bude platba probíhat ve stejné výši a sedm dnů před stejným časovým období objednaného tarifu, pakliže nedojde k jeho změně, bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany odběratele.

  4.4. V případě, že dojde k zaslání výzvy k platbě na automaticky prodloužené období a odběratel toto období nezaplatí, dojde k ukončení provozu e-shopu a k vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele po 30 dnech od zaslání takové výzvy. Právo poskytovatele na uhrazení ceny e-shopového řešení do doby ukončení provozu e-shopu tím není dotčeno. Další informace o paušálním tarifu se nachází na webovém rozhraní poskytovatele.

 

 1. PROVIZNÍ TARIF A DROPKREDIT

  5.1. Provizní tarif funguje na bázi strhávání Dropkreditu a výpočtu odměny poskytovatele dle objednávek učiněných zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, odměna poskytovatele se vypočítává z marže odběratele z jednotlivých objednávek učiněných zákazníky způsobem uvedeným na webovém rozhraní.

  5.2
  Provizní tarif lze dobít skrze funkci Dropkredit. Odběratel v rámci tohoto modelu sám koriguje, kolik peněz na provoz e-shopového řešení vloží, a tím ovlivní i počet objednávek, které v rámci svého e-shopu může přijímat či vyřizovat. Za provedenou objednávku se následně z aktuálního stavu Dropkreditu odečte výše odměny určená pro poskytovatele.

  5.3. Aktuální stav svých Dropkreditů může odběratel zjistit ze svého uživatelského účtu. Podrobný postup nákupu Dropkreditů je uvedený na webovém rozhraní. Platí, že 1 Dropkredit odpovídá 1 Kč bez DPH, není-li smluvní stranami dohodnuto nebo na webovém rozhraní stanoveno jinak. Další informace ohledně provizního tarifu či výše jednotlivých provizí z prodeje jsou uvedeny na webovém rozhraní.

  5.4. Odběratel bere na vědomí, že doba poskytování přístupu k e-shopovému řešení v případě provizního tarifu, závisí na stavu Dropkreditu na účtu odběratele. Informace o způsobu a výši strhávání Dropkreditu za dobu poskytování přístupu k e-shopovému řešení v rámci provizního tarifu, je uvedena na webovém rozhraní. V případě, že stav Dropkreditu na účtu odběratele bude nižší než částka uvedená na webovém rozhraní pro tyto případy, dojde do 30 dnů ode dne, kdy výše uvedená okolnost nastala, k ukončení provozování e-shopového řešení odběratele.

  5.5. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené s odběratelem do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu, případně v rámci reklamačního řízení úspěšně uplatní požadavek na odstoupení od smlouvy, bude o odpovídající částku ponížena odměna poskytovatele a vrácena formou Dropkreditu odběrateli. Předchozí věta neplatí, došlo-li k odstoupení od smlouvy více než 2 měsíce po uzavření smlouvy mezi odběratelem a zákazníkem. O uplatnění práva ze strany zákazníka dle věty první je odběratel povinen poskytovatele informovat a řádně jej doložit.

  5.6. Odběratel nemá nárok na vrácení či vybrání zůstatku stavu Dropkreditu, není-li stanoveno nebo smluvními stranami dohodnuto jinak.

 

 1. E-SHOPOVÉ ŘEŠENÍ NA ZKOUŠKU

  6.1.Na webovém rozhraní může odběratel před odesláním závazné objednávky zvolit možnost testovacího e-shopu, a to při objednávce kliknutím na tlačítko „Zkusím zdarma a bez závazků testovací eshop“. V takovém případě je odběrateli bezplatně zpřístupněna neúplná verze e-shopu s omezenými možnostmi. E-shopové řešení na zkoušku poskytovatel zpřístupní v přiměřené době odběrateli i na základě žádosti odběratele v rámci poptávkového formuláře nebo na základě žádosti odběratele učiněné v rámci webového rozhraní. Testovací e-shop slouží pro ukázku nejzákladnějších vlastností, které e-shopové řešení nabízí v plné verzi.

  6.2. V rámci zkušební verze není odběrateli zpřístupněna možnost propojení e-shopového řešení s nabízeným zbožím ani možnost přijímání objednávek zákazníky. Takové nastavení umožnuje pouze plná verze.

  6.3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se dle těchto obchodních podmínek použijí na poskytování e-shopového řešení na zkoušku přiměřeně.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  7.1. Odběratel vystupuje vždy v pozici prodejce zboží, a proto je povinen plnit všechny povinnosti, které mu jsou, jako prodejci, uloženy platnými právními předpisy.

  7.2. Poskytovatel v rámci poskytování služeb neposkytuje webhosting, pronájem domény ani doménového jména, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

  7.3. Odběratel se zavazuje, že při jednání se zákazníky nebude poškozovat dobré jméno poskytovatele a jím poskytovaných služeb. Dále se zavazuje, že při jednání se zákazníky bude dodržovat veškeré požadavky stanovené právními předpisy a dobrými mravy, zejména požadavky stanovené spotřebitelským právem (v případě, že zákazník je spotřebitelem).

  7.4. Odběratel je povinen zajistit, aby prostřednictvím e-shopu nebylo prodáváno zboží, které by jakýmkoliv způsobem porušovalo právní předpisy, tyto obchodní podmínky nebo dobré mravy. Zároveň je povinen zajistit, aby nebyl na e-shopu uvedený žádný protiprávní obsah, zejména obsah porušující právo duševního vlastnictví. Porušení této povinnosti odběratele bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

  7.5. Smluvní strany se dále dohodly, že poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat či ušlého zisku, která je důsledkem poskytování služeb. Poskytovatel dále neodpovídá za škodu či újmu, pokud jsou tyto způsobeny technickými poruchami, činností odběratele (zejména takovou, která by byla v rozporu se smlouvou nebo obchodními podmínkami) nebo zásahy třetích stran. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do částky 10.000,- Kč.

  7.6. Odběratel poskytuje poskytovateli k fotografiím, videím a textům souvisejících se zbožím a uvedeným na e-shopu, licenci, popřípadě podlicenci, k jejich užívání poskytovatelem za účelem propagace poskytovatele a jím nabízených služeb. Licence je nevýhradní, množstevně a místně neomezená a je omezená na dobu trvání smlouvy. Poskytovatel je oprávněn poskytnutý obsah upravit, pokud tím nedojde ke změně smyslu sdělení nebo k uvádění zkreslených nebo nepravdivých informací ohledně odběratele nebo zboží.

  7.7. Smluvní strany nejsou odpovědny za nesplnění svých povinností dle těchto obchodních podmínek po dobu trvání vyšší moci, pokud po nich není možné požadovat, aby nesplnění svých povinností dle těchto obchodních podmínek v důsledku vyšší moci předešly. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků dle těchto obchodních podmínek pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci. Za vyšší moc je pro účely těchto obchodních podmínek považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska těchto obchodních podmínek považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, pandemie, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvních stran.

  7.8. Odběratel je povinen u každého druhu zboží uvést pravdivě odpovídající nákupní cenu zboží, kterou si odběratel sjednal se svými dodavateli mimo e-shopové řešení.

 

 1. PODMÍNKY BYZNYS PROGRAMU A ZAKOUPENÍ ROZŠIŘUJÍCÍCH MODULŮ

  8.1. Odběratel může k e-shopovému řešení zakoupit vybrané rozšiřující moduly, které mu budou k dispozici po sjednanou dobu. Aktuální nabídka rozšiřujících modulů včetně jejich cen a funkcí je k dispozici na webovém rozhraní.

  8.2. Vybrané služby poskytovatele je možné uhradit pouze prostřednictvím Dropkreditu. Aby mohl odběratel využívat služeb a uhradit je Dropkredity, je nutné nejdříve Dropkredity zakoupit. Úprava Dropkreditu uvedená v čl. 5 těchto obchodních podmínek se použije obdobně.

  8.3. Odběratel může pro své e-shopové řešení zakoupit rozšiřující moduly v případě zvolení obou druhů tarifů. Odběratel hradí platbu Dropkredity, které v rámci dobití pro paušální režim zůstávají na uživatelském účtu po dobu 5 let. Tato doba se počítá ode dne připsání Dropkreditů na účet odběratele. Po skončení výše uvedené doby Dropkredity propadají.

  8.4. Poskytovatel dále poskytuje vzdělávací služby v oblasti provozu e-shopů, on-line prodeje produktů a e-commerce obecně, a to pod názvem Byznys program.

  8.5. Po uzavření smlouvy a uhrazení ceny za službu (není-li smluvními stranami dohodnutý jiný způsob platby) bude odběrateli zaslán na e-mailovou adresu dokument s obsahem odpovídajícím příslušné vzdělávací službě, případně bude odběrateli zpřístupněna sekce na webovém rozhraní, kde je možné zhlédnout živý přenos on-line přednášky či odborné konzultace. Namísto zpřístupnění sekce na webovém rozhraní může poskytovatel zaslat odběrateli odkaz, prostřednictvím kterého se k přednášce či odborné konzultaci připojí, a to prostřednictvím e-mailu nebo uživatelského účtu na webovém rozhraní.

  8.6. Poskytovatel upozorňuje odběratele, že pokud se v určený čas nepřipojí stanoveným způsobem k on-line přednášce nebo odborné konzultaci, účast mu propadá a služba nebude odběrateli poskytnuta, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.

  8.7. Odběratel souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že účelem Byznys programu není garantovat odběrateli určitý zisk či jiný příjem, nýbrž jej vzdělat v dané obchodní oblasti a předat zkušenosti a znalosti s tímto oborem spojené.

  8.8. V případě, že během účasti na on-line přednášce nebo konzultaci nedojde z technických důvodů ke spojení, anebo se spojení z technických důvodů přeruší, smluvní strany se mohou domluvit na náhradním termínu konání přednášky nebo na zpřístupnění záznamu z přednášky, případně na vrácení peněz.

  8.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v parametrech Byznys programu uvedeném na webovém rozhraní, zejména upravit náplň objednané služby nebo změnit osobu lektora. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované vzdělávací služby.

  8.10. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere odběratel na vědomí, že při poskytování služeb Byznys programu je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy (včetně kopírování nahrávek on-line přenosů, videí apod.), případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám, bez předchozího souhlasu poskytovatele. Obdobné platí též pro obsah služeb a materiálů, které by v průběhu poskytování služeb Byznys programu byly odběrateli poskytnuty jak elektronicky, tak v listinné podobě. Odběratel bere na vědomí, že obsah služeb je obchodním tajemstvím poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku a jako takový podléhá právní ochraně.

  8.11. Poskytovatel si vyhrazuje právo vzdělávací službu neposkytnout v případě, že nebude naplněna požadovaná kapacita vzdělávací služby. V takovém případě má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit. Finanční prostředky, které za poskytnutí vzdělávací služby odběratel uhradil, poskytovatel vrátí do 14 dnů na bankovní účet, ze kterého obdržel úhradu. Byla-li vzdělávací služba zaplacena prostřednictvím Dropkreditů, připíše poskytovatel odpovídající částku Dropkreditů k uživatelskému účtu odběratele.

  8.12. V případě, že jsou na webovém rozhraní nabízeny další vzdělávací služby zde neuvedené, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek, pokud to povaha takové vzdělávací služby nevylučuje.

  8.13. Odesláním objednávkového formuláře uděluje odběratel poskytovateli výslovný souhlas s pořízením a šířením fotek, video a audio nahrávek ze vzdělávací služby.

  8.14. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere odběratel na vědomí, že při poskytování služeb Byznys programu je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy (včetně kopírování nahrávek on-line přenosů, videí apod.), případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám, bez předchozího souhlasu poskytovatele. Obdobné platí též pro obsah služeb a materiálů, které by v průběhu poskytování služeb Byznys programu byly odběrateli poskytnuty jak elektronicky, tak v listinné podobě. Odběratel bere na vědomí, že obsah služeb je obchodním tajemstvím poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku a jako takový podléhá právní ochraně.

  8.15. Pokud se odběratel ze vzdělávací služby odhlásí více jak 14 dní před datem konání takové služby, vrátí mu poskytovatel 100 % z uhrazené ceny. Alternativně má odběratel možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiné vzdělávací služby z nabídky poskytovatele v plné ceně odhlašované služby.

  8.16. Pokud se odběratel ze vzdělávací služby odhlásí méně než 14 dní před datem konání takové služby, bude mu poskytovatelem účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny takové služby. Odběratel však má možnost se s poskytovatelem dohodnout na absolvování vzdělávací služby v jiném termínu, anebo na převedení poukazu na vzdělávací službu na třetí osobu.

  8.17. Poskytovatel nad rámec výše uvedených služeb nabízí odběrateli možnost objednání si protokolu SSL bezpečnostního certifikátu domény. Cena a doba poskytnutí certifikátu je uvedená na webovém rozhraní.

  8.18. V případě platby za Byznys program, dokoupení rozšiřujících modulů, či jiných služeb přímo nesouvisejících s e-shopovým řešením odběratele, se výše uvedené podmínky použijí přiměřeně. Splatnost faktur vystavených poskytovatelem v takovém případě činí 14 dní, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu platby (např. on-line platební kartou). V případě platby on-line platební kartou se mohou smluvní strany dohodnout též na provádění opakovaných plateb (po autorizaci ze strany odběratele bude poskytovatelem každý měsíc v určený den z účtu odběratele strhávána dohodnutá částka; do okamžiku ukončení smlouvy nebo odhlášení opakovaných plateb ze strany odběratele). Je-li informace ohledně opakovaných plateb uvedena u příslušné služby na webovém rozhraní, má se za to, že se na těchto opakovaných platbách smluvní strany dohodly.

 

 1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ UKONČENÍ, SMLUVNÍ POKUTY

  9.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nedohodnou-li se smluvní strany nebo není-li stanoveno jinak
  .

  9.2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému dni. Kterákoliv smluvní strana je dále oprávněna uzavřenou smlouvu vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez udání důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V případě, že smlouvu poskytovatel vypovídá z důvodu porušení smlouvy odběratelem, anebo smlouvu vypovídá odběratel, aniž by došlo k podstatnému porušení smlouvy poskytovatelem, nemá odběratel nárok na vrácení žádné části peněžních prostředků. V případě výpovědi ze strany poskytovatele jiné než dle předchozí věty, jakož i v případě výpovědi odběratele dle předchozí věty, budou odběrateli vráceny zaplacené peněžní prostředky, ponížené o poměrnou část odměny, v závislosti na uplynulé době poskytování služeb.

  9.3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem nebo pokud soustavně porušuje smlouvu méně závažným způsobem.

  9.4. V případě poskytování služeb podle čl. 8. těchto obchodních podmínek, které trvají po určité časové období, s výjimkou vzdělávacích služeb, je poskytovatel i odběratel oprávněn poskytování těchto služeb ukončit a smlouvu vypovědět, a to bez výpovědní doby a z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu. V takovém případě se článek 9.2 těchto obchodních podmínek použije obdobně.

  9.5. V případě, že odběratel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v článcích 7.3., 7.4. nebo 7.8. těchto obchodních podmínek, zavazuje se uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

  9.6. V případě, že odběratel nebude platit řádně a včas, bude upomínám o dluhu každých 30 dnů od zaznamenání tohoto dluhu. Za každé upomenutí je stanovena smluvní sankce 500 Kč bez DPH. Dojde-li k dluhu, který potrvá déle jak 3 kalendářní měsíce, za které dojde k třema upomenutím, dojde k uložení smluvní pokuty 4000 Kč bez DPH a předání dluhu externí agentuře.

  9.7. Výpověď musí být učiněna písemně; v případě smluv sjednaných elektronickou cestou elektronicky (případně prostřednictvím uživatelského účtu, pokud to jeho nastavení umožňuje).

  9.8. Ukončení spolupráce nemá vliv na povinnosti smluvních stran do té doby vzniklé, ani na nároky na náhradu škody. Ukončení spolupráce nemá vliv zejména na již vzniklé právo poskytovatele na odměnu, není-li stanoveno nebo dohodnuto jinak. Odběratel nemá právo na náhradu škody, zejména ušlého (předpokládaného) zisku, z budoucích (předpokládaných) objednávek zákazníků.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  10.1. Práva odběratele z vadného plnění ve vztahu ke službám poskytnutým poskytovatelem se řídí příslušnými platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

  10.2. Poskytovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

  - služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci mezi poskytovatelem a odběratelem vztahující se ke smlouvě;
  - služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem;
  - služba trvá po dohodnutou dobu;
  - služba je v souladu s požadavky právních předpisů.

  10.3. V případě, že byla služba poskytnuta vadně, má odběratel právo na bezplatné odstranění vady služby, příp. na přiměřenou slevu z ceny služby (pouze nelze-li vadu služby odstranit) nebo na poskytnutí náhradní služby. Odběratel má právo na odstoupení od smlouvy, je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy. Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

  10.4. Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl nebo vadu sám způsobil, zejména předložením nekompletních nebo nepravdivých podkladů nebo porušením těchto obchodních podmínek či právních předpisů.

  10.5. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí služby. Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně. Odběratel je v reklamaci povinen vadu označit a popsat. Reklamace bude poskytovatelem vyřízena do 60 dnů od jejího uplatnění odběratelem, neoznámí-li poskytovatel odběrateli jinou lhůtu.

  10.6. V souladu s občanským zákoníkem má odběratel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Odběratel bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 1. VÝHRADY, OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

  11.1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a zákonnost obsahu vkládaného do webového rozhraní jednotlivými dodavateli, odběrateli nebo zákazníky. Poskytovatel obsah a příspěvky výše uvedených osob žádným způsobem předem nekontroluje, neschvaluje ani neupravuje.

  11.2. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní, jakož i jednotlivé prvky e‑shopového řešení, jsou chráněny autorským právem poskytovatele nebo právy dalších osob. Odběratel nesmí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu poskytovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

11.3. Užívání webového rozhraní je na vlastní riziko odběratele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb zaplacených poskytovateli, ohledně kterých došlo ke vzniku škody, za období, v němž došlo ke vzniku škody.

11.4. Odběratel odpovídá za to, že jeho jednání v souvislosti s webovým rozhraním a e-shopovým řešením a užívání webového rozhraní a e-shopového řešení bude vždy v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy. Činnost odběratele nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat výkon práv třetích osob. Odběratel nesmí zpřístupnit webové rozhraní ani e-shopové řešení žádné neoprávněné třetí osobě. Odběratel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit webové rozhraní ani e-shopové řešení třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

11.5. Pokud se v souvislosti s využíváním webového rozhraní odběratel dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, nebo bude porušovat smlouvu včetně obchodních podmínek, je poskytovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit odběrateli užívání webového rozhraní. V tomto případě je odběratel povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu jednáním odběratele dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

11.6. V případě jakéhokoliv problému je snahou poskytovatele zabránit ztrátě nebo poškození dat a zajistit nápravu. Poskytovatel však nemůže zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neodpovídá za jakékoli změny, ztráty nebo poškození uložených dat, pokud jsou způsobeny činností odběratele, třetích stran nebo vyšší mocí.

11.7. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní ani e-shopového řešení nebo v důsledku užití webového rozhraní nebo e-shopového řešení v rozporu s jejich určením. Při využívání webového rozhraní ani e‑shopového řešení nesmí odběratel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz, tj. především narušit funkci webového rozhraní nebo e-shopového řešení nebo nepřiměřeně zatěžovat webové rozhraní nebo e-shopové řešení, a dále odběratel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní nebo e-shopové řešení a užívat webové rozhraní ani e-shopové řešení nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, jenž je v rozporu s jejich určením či účelem.

 

12. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A OBCHODNÍ POLITIKY POSKYTOVATELE, POVINNOST MLČENLIVOSTI

12.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být odběrateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Odběratel se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu poskytovatele jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

  12.2. Dále se odběratel zavazuje, že nebude bez souhlasu poskytovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu poskytovatelem.

  12.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se v rámci spolupráce dozvědí, a které se dotýkají jejich zájmů a pověsti. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace veřejně známé nebo zveřejněné smluvní stranou, které se týkají, nebo v případě, že smluvní strana dala ke zveřejnění informací písemný souhlas druhé smluvní straně, případně na situace, ve kterých je smluvní strana dle právních předpisů povinna informace sdělit.

  12.4. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiných podmínkách ochrany obchodního tajemství a dalších informací, zejména prostřednictvím samostatné smlouvy.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Obchodní podmínky může poskytovatel jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit. O změně obchodních podmínek bude poskytovatel odběratele informovat alespoň 1 měsíc před plánovanou účinností změny prostřednictvím uživatelského účtu a/nebo e-mailu. Pokračováním v užívání e-shopového řešení vyjadřuje odběratel souhlas s aktuální verzí obchodních podmínek. V případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek má odběratel možnost tuto změnu odmítnout; musí tak učinit odmítnutím doručeným poskytovateli alespoň 3 pracovní dny před nabytím účinnosti změn. V případě dle předchozí věty se smluvní vztah poskytovatele a odběratele bude řídit původní verzí obchodních podmínek bez aplikace této změny. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní.

13.2. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

13.3. Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost obecného soudu poskytovatele k projednávání veškerých případných sporů vzniklých z jejich právních poměrů založených touto smlouvou.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.5. Poskytovatel upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022

Cookies

My i naši partneři potřebujeme váš souhlas k použití souborů cookies, abychom pro vás mimo jiné mohli zobrazovat relevantnější obsah. Pomozte nám, prosím, prostřednictvím souhlasu.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde

Cookies nastavení

Technické cookies
Potřebujeme je pro správný chod obchodu. Bez těchto cookies není možné zajistit, aby e-shop fungoval správně.
Analytické cookies
Jsou pro nás nezbytné, protože jen díky nim dokážeme zjistit, odkud uživatelé přicházejí a jakým způsobem interagují s e-shopem, případně díky nim měříme výkon inzercí. Díky těmto údajům můžeme e-shop dále vyvíjet tak, aby vám maximálně vyhovoval.
Reklamní cookies
Jsou nezbytné pro zobrazování vhodného obsau či reklamy právě pro vás. Reklama, která se vám přizpůsobuje, je pro vás méně nežádoucí a mnohdy i přínosnější oproti té, která nevyhovuje vašim případným zájmům.
Personalizované soubory cookie
Díky těmto cookies pro vás můžeme zobrazovat vhodnější obsah přímo na naší stránce - v e-shopu.
Souhlasím s použitím vybraných souborů cookies Souhlasím s použitím všech souborů cookies