Obchodní podmínky Dropohs

 

Obchodní podmínky

Portálu Dropohs

Provozovatel portálu:

David Marák

Podivice 112

683 21 Pustiměř

(dále jen „poskytovatel“)

 I. Vymezení pojmů: 

 • Poskytovatel - služby je David Marák, adresou Podivice 112, 68321 Pustiměř, IČ 87386399, DIČ CZ8803115167. Bankovní spojení: 2501405697/2010, IBAN: CZ6120100000002501405697, SWIFT:/BIC FIOBCZPPXXX

 • Uživatel - je podnikatel nebo fyzická osoba, který si zřídil uživatelský účet v systému Dropohs.cz Poskytovatele. Uživatel může zřizovat uživatelské účty dalším Uživatelům, kteří budou mít přístup ke stejným Eshopů dotyčného Uživatele.

 • Poskytování“ - je činnost, při které Poskytovatel vytvoří a bude poskytovat přístup do Administračního rozhraní a poskytne zřízení a provoz Eshopu nebo více Eshopů. Poskytování neobsahuje registraci a prodlužování registrace doménového jména. Poskytovatel se pouze zavazuje poskytnout součinnost k napojení Eshopu na doménové jméno Uživatele, a to po předchozí výzvě, kterou musí podat Uživatel Poskytovateli. Poskytování dále neobsahuje tzv. šifrované spojení se serverem pomocí SSL certifikátu. Poskytovatel se však zavazuje poskytnout součinnost s nastavením SSL certifikátu a šifrovaného spojení, a to po předchozí výzvě Uživatele Poskytovateli. Uživatel nese veškeré vedlejší náklady spojené s doménovými jmény a SSL certifikáty (poplatky za zřízení a provoz domény, poplatky za SSL certifikáty, atp.). „Zákazník“ – je návštěvník, který navštíví Eshop Uživatele nebo je spotřebitel, který provedl přes rozhraní Eshopu Objednávku zboží.

 • Eshop“ – webová aplikace, kterou poskytuje Poskytovatel Uživateli a poskytne webovou aplikaci (dále jako Eshop), ve které může Uživatel nabízet a prodávat své zboží nebo zboží třetích stran svým Zákazníkům. Poskytovatel nabízí tuto službu v Tarifech Uživateli, jejichž ceny jsou uvedeny v Ceníku. Název této aplikace je Dropohs.

 • Administrační rozhraní Eshopu“ – je webová aplikace, přes kterou se spravují, aktualizují, upravují, vytváří a ukončuje činnost jednotlivých Eshopů, a do které mají přístup pověření Uživatelé jednotlivých Eshopů.

 • Objednávka Eshopu“ – je prováděna elektronickou cestou pomocí elektronického formuláře. Uživatel vytvořením Objednávky Eshopu potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Den vytvoření Objednávky Eshopu je současně Výročním dnem.

 • Výroční den“ – je kalendářní číslo dne, kdy došlo k vytvoření Objednávky Eshopu pomocí elektronického formuláře Poskytovatele. Za výroční den se dále počítá každý den se stejnou kalendářní číslovkou v každém dalším měsíci. To například znamená, že Objednávka Eshopu vytvořená 1.1. libovolného roku bude mít výroční den 1. (slovy: prvního) každého následujícího měsíce, po které bude služba Poskytována. Výroční den je splatný po dobu Poskytování Eshopu a během výpovědní lhůty. Pokud následující měsíc neobsahuje den se stejným kalendářním číslem, je za Výroční den automaticky považován nejbližší kalendářní den, který Výročnímu dni předchází. To například znamená, že u Objednávky Eshopu provedené 31. ledna bude následující Výroční den Objednávky Eshopu provedeno 28. února nepřestupního roku (nebo 29. února přestupného roku).

 • Prodloužení Objednávky Eshopu“ – je splatné vždy k Výročnímu dni. Prodloužení Objednávky Eshopu je u placené služby prováděno mimo jiné formou Opakovaných plateb.

 • Ceník“- je popis webových aplikací a jejich parametrů Eshopu, které nabízí Poskytovatel Uživateli úplatně nebo bezúplatně, a to podle Tarifu, kterou zvolil Uživatel pro svůj Eshop, a Ceny, která je u Tarifu uvedena.

 • Objednávka zákazníka“ - je prováděna elektronickou cestou pomocí elektronického formuláře Eshopu, a to stranou Zákazníka vůči straně Uživatele.

 • Tarif“ – typ služby Provozování Eshopu, kterou objednal Uživatel u Poskytovatele. Tarif je poskytován úplatně i bezúplatně, a to podle Ceníku, ve kterém jsou zobrazeny Ceny.

 • Změna tarifu“ – je změna služby Provozování Eshopu, kterou provedl Uživatel u Poskytovatele. Tato změna může obsahovat úpravu technických parametrů a výši Platby a Opakované platby, která bude prováděna ve prospěch Poskytovatele za Poskytování služby, a to prostřednictvím Platby nebo Opakované platby. Zvýšení Tarifu je provedeno vždy v den objednání tohoto Tarifu, nejpozději však den následující po provedení objednávky – to platí v případech, je-li tarif navýšen. Pokud je Změnou tarifu snížení Tarifu, je Změna tarifu provedena v nejbližší Výroční den. Žádost o změnu uživatel provádí prostřednictvím Administračního rozhraní v sekci Tarify.

 •  „Opakovaná platba“ – je prováděna vždy 7 dnů před Výročním dnem za předpokladu, že je služba aktivní. Opakovaná platba přestane být prováděna uplynutím třicetidenní výpovědní lhůty. Opakovaná platba může být prováděna během výpovědní lhůty. Důvodem Opakované platby je Poskytování Eshopu Uživateli. Uživatel může Opakovanou platbu zrušit a zavést manuální provádění Platby bankovním převodem – zrušení nebo změna Opakované platby lze provést v Administračním rozhraní Eshopu v sekci Tarif. V této sekci lze Opakované platby nahradit manuálními platbami bankovním převodem. Účinnost změny je platná do 24 hodin po zadání zrušení či změny Opakované platby. V případě technických potíží můžete pro změnu nebo zrušení Opakované platby využít také email podpora@dropohs.cz s nahlášením názvu Eshopu (nebo identifikačního čísla). Změnu nebo zrušení Opakované platby lze provést pouze z autorizovaného emailu, pod kterým je Opakovaná platba evidována. Platnost změny či zrušení Opakované platby je v tomto případě do 72 hodin od odeslání emailu. 
  V případě neuskutečnění Opakované platby z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu Uživatele bude každý další den následující po tomto dni proveden nový pokus o Opakovanou platbu. Tento pokus bude prováděn 7 dní před Výročním dnem – každý jednotlivý den – celkem 7 dnů. Pokud Opakovaná platba nebyla provedena s úspěšným pokusem o stržení prostředků z účtu Uživatele do Výročního dne (včetně Výročního dne), další pokus o Opakovanou platbu bude následně každý jednotlivý den po výročním dni – a to po dobu tří kalendářních dnů po Výročním dni. Pokud ani 3 dny po uplynutí výročního dne nebylo provedeno stržení finančních prostředků Opakovanou platbou z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu Uživatele, poslední den, kdy dojde k pokusu o Opakovanou platbu, je 14. den po Výročním dni.

 • „Výše opakované platby“ - je vždy určena dle aktuálního tarifu pro každý jednotlivý Eshop, který zvolil Uživatel. Výše opakované platby je vždy pro daný Tarif Eshopu totožná s výchozí Cenou uvedenou v Ceníku pro daný Tarif. Poskytovatel výši částky nemůže změnit bez předchozího upozornění. V případě provedení jednorázové změny Opakované platby s předchozím upozorněním ze strany Poskytovatele může Uživatel podat okamžitý nesouhlas s výší platby a tím dojde k výpovědi služby s třiceti denní výpovědní lhůtou – po dobu výpovědní lhůty je aktivní Tarif s Cenou před její navrhovaným zvýšením. V tomto případě nedojde k provedení Opakované platby s upravenou výší. Na Částku opakované platby může být aplikována sleva v libovolné výši od Poskytovatele, a to pro každý jednotlivý Eshop. Sleva může být jednorázová (na jednu Opakovanou platbu) nebo časově neomezená – na každou další Opakovanou platbu. Pokud není poskytnuta sleva, je platná vždy výchozí Cena z Ceníku. Výši opakované platby se rozumí výše platby za každý jednotlivý Eshop s vybraným Tarifem. To například znamená, že pokud Uživatel provozuje 10 Eshopů s 10 placenými Tarify, dojde v každý Výroční den každého jednotlivého měsíce k deseti (10) Opakovaným platbám. Výši opakované platby může Uživatel provést prostřednictvím Změny tarifu. Uživatel se seznámil s tím, že platby po splatnosti delší jak 130 dnů mohou být soudně vymáhány Poskytovatelem.

 • Platba“ – je platba, kterou jednorázově provádí Uživatel k úhradě placené služby dle Ceníku a Tarifu pro každý jednotlivý Eshop. Výši platby se rozumí výše platby za každý jednotlivý Eshop s vybraným Tarifem. To například znamená, že pokud Uživatel provozuje 10 Eshopů s 10 placenými Tarify, je Uživatel povinen provést deset (10) Plateb k výročnímu dni každého jednotlivého měsíce. Uživatel se seznámil s tím, že platby po splatnosti delší jak 130 dnů mohou být soudně vymáhány Poskytovatelem.

 • Cena“ – je částka, kterou platí Uživatel Poskytovateli za Poskytování Tarif, který zahrnuje provozování Eshopu. Cena je uváděna bez DPH. K ceně je vždy připočteno DPH +21 %, tato cena je následně konečná. V případě neuhrazení Ceny Uživatelem může Poskytovatel přerušit Poskytování Eshopu.

 • DropShipping“ - je služba, při které je Uživatel zprostředkovatelem Objednávek Zákazníka. Údaje z Objednávek Zákazníka, údaje o Uživatelích a údaje o Zákaznících jsou v tomto případě předávány třetí straně – smluvenému partnerovi Gadgets House, s.r.o., se sídlem Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465, IČ: 242 80 071, DIČ: 2428007.

   

  II. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je oprávněn zřídit si libovolný počet Eshopů.

 2. Uživatel je oprávněn pro jednotlivé Eshopy zvolit Tarif, a to dle platného ceníku. Uživatel je oprávněn provést Změnu tarifu každého jednotlivého Eshopu, a to dle platného Ceníku.

 3. Placené varianty Eshopů je povinen Uživatel platit vča as vždy nejpozději k Výročnímu dni daného měsíce.

 4. Neplacené varianty Eshopů jsou poskytnuty zdarma Poskytovatelem pro Uživatele. Uživateli nevzniká žádný závazek vůči Poskytovateli zřízením neplacené Objednávky Eshopu.

 5. Uživatel je oprávněn poskytnout přístup do Administračního rozhraní Eshopu dalším Uživatelům. Pokud Uživatel přístup udělí dalším Uživatelům do Administračního rozhraní provozovaného Eshopu, je povinen dodržet platné zákony o ochraně osobních údajů Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Do těchto údajů spadají zejména údaje Zákazníků (jméno, příjmení, telefon, adresa, email, historické údaje objednaného zboží), ke kterým může mít přístup pouze pověřená osoba.

 6. Uživatel souhlasí s opakovaným strháváním platby každého Výročního dne v měsíci – viz Opakovaná platba a Výše opakované platby. Uživatel souhlasí se založením a parametry opakované platby.

 7. Uživatel souhlasí s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay.

 8. Uživatel nese veškerou právní zodpovědnost za obsah i formu, s jakými bude komunikovat vůči svým Zákazníkům.

 9. Uživatel je povinen dodržovat veškeré zákony platné pro zemi, ve které službu poskytuje nebo ve které dochází k provádění Objednávek zákazníků. Uživatel bere na vědomí, že pokud bude prostřednictvím Eshopu prodávat nelegální zboží, bude jeho Eshop s okamžitou platností pozastaven bez náhrady za poslední provedenou platbu.

 10. Uživatel nese plnou zodpovědnost za zboží, které nabízí prostřednictvím svého Eshopu.

 11. Uživatel nese plnou zodpovědnost za veškeré obchodní praktiky, nabídky, cenové akce, časově omezené akce a veškeré další blíže nespecifikované obchodní praktiky, které aplikuje na Zákazníka s cílem dosáhnout Objednávky zákazníka. Uživatel je obeznámen, že Poskytování služby nemusí vždy a ve všech bodech odpovídat právním a jiným nařízením dané země a jejich použití je vždy výhradně na zvážení a odpovědnosti Uživatele.

 12. Uživatel nemá právo vymáhat po Poskytovateli jakékoliv finanční i nefinanční ztráty způsobené nedostupností služby nebo její části a Uživatel s tímto souhlasí. 

 13. Uživatel bere na vědomí, že údaje o Uživatelech a Zákaznících a jejich Objednávkách Zákazníků mohou být poskytovány třetí straně v případě služby DropShipping.

 14. Uživatel může provést při předchozím upozornění ze strany Poskytovatele Souhlas se změnou Ceny nebo technických parametrů jednotlivého Tarifu nebo více Tarifů, a to prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Souhlasím se změnami“. Pokud Uživatel souhlas neprovede, dojde k výpovědi Poskytování služeb.

 15. Uživatel je povinen odstranit kterýkoliv osobní údaj o Uživatelích nebo Zákaznících, pokud o to kterýkoliv Uživatel nebo Zákazník zažádá.

 16. Uživatel má pravomoc ovlivnit míru zabezpečení svého Eshopu a jejich správy mimo jiné prostřednictvím Administračního rozhraní Eshopu. Toto může ovlivnit v nastavení zabezpečení v Administračním rozhraní Eshopu, kde mimo jiné přebírá veškerou zodpovědnost za zpřístupnění osobních údajů Uživatelů, Zákazníků a jejich objednávek všem svým Uživatelů, kterým se rozhodne dát oprávnění je spravovat.

 17. Uživatel je povinen uhradit platby, ke kterým se zavázal prostřednictvím provedení objednávky dané služby – tarifu e-shopu, e-mailových adres, doplňkových služeb (modulů s rozšiřujícími pojmy) a podobnými službami. Uživateli je vždy dopředu transparentně oznámena cena dané služby, a to prostřednictvím ceníku nebo e-mailu či telefonického hovoru. Provedení objednávky či poptávky dané služby po oznámení ceny za tuto službu dochází k závazné objednávce, kterou se Uživatel zavazuje uhradit do data splatnosti. Pokud tak neučiní, je Poskytovatel oprávněn strhnout tuto platbu z Kreditu služby.


   III. Práva a povinnosti Poskytovatele
   

 1. Poskytovatel je povinen Poskytovat službu Uživateli dle uvedených Cen v Ceníku.

 2. Poskytovatel je povinen dle nejlepšího vědomí a svědomí přístupnost Eshopu a Administračního rozhraní Eshopu. Poskytovatel však nenese zodpovědnost v žádném ohledu – tedy i finančním – za nedostupnost služby.

 3. Poskytovatel v případě nedostupnosti služby způsobené technickými problémy provede všechny nezbytné kroky k tomu, aby bylo Poskytování služby obnoveno v co nejkratším termínu.

 4. Poskytovatel zabezpečil databází s údaji o Zákaznících Uživatelů a Zákazníků adekvátním způsobem po technické stránce.

 5. Poskytovatel může poskytovat údaje Zákazníků a Uživatelů provozovateli služby DropShipping. Poskytování těchto údajů je vždy striktně v zájmu kompletace a odeslání provedených Objednávek společností Gadgets House, s.r.o.

 6. Poskytovatel nebude poskytovat třetím stranám (kromě strany Gadgets House, s.r.o.) údaje o Uživatelích, Objednávkách a Zákaznících.

 7. Poskytovatel může ukončit provoz kteréhokoliv Eshopu nebo zamezit přístup Uživatelům společně s ukončením provozu všech jejich Eshopů v případě, že dojde k hrubému porušení zákonů (zejména prodej nelegálního zboží nebo služeb), nebo k opakovanému porušování zákonů, a to bez jakékoliv náhrady za poslední provedenou platbu.

 8. Poskytovatel může po předchozím upozornění v Administračním rozhraním Eshopu změnit Cenu jakéhokoliv aktivního i neaktivního Tarifu. Změnou se rozumí snížení, zvýšení Ceny nebo úpravou technických parametrů Eshopu nebo více Eshopů. Změna je platná vždy v další Výroční den za předpokladu, že Uživatel vyjádří souhlas prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Souhlasím se změnami“ u právě aktivních Tarifů.

 9. Poskytovatel nenese odpovědnost za rozsah nebo způsob, jakým se rozhodne Uživatel prodávat zboží Zákazníkům v Eshopu.

 10. Poskytovatel nenese odpovědnost s nakládáním osobních údajů o Uživatelích, Zákaznících a Objednávkách zákazníků přiřazených pod konkrétní účet mimo jiné v případě, kdy kterýkoliv z Uživatelů přiřazených k patřičnému Eshopu tyto údaje z Administračního rozhraní odcizí nebo jinak zneužije či poškodí.


   IV. Uživatelský účet Uživatele
   

 1. Uživatel je povinen požádat Prodávajícího o zřízení uživatelského účtu, kde je povinen pravdivě a úplně vyplnit požadované osobní údaje včetně informací o oprávnění podnikat. Uživatel tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Prodávajícím.

 2. Uživatel je povinen aktualizovat své údaje na uživatelském účtu. Ochrana uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro Uživatele povinné podle instrukcí jednostranně daných Prodávajícím a vyjádřených na jeho webovém rozhraní na web stránce dropshipping.cz.

 3. Prodávající je oprávněn omezit přístup Uživatele k jeho uživatelskému účtu, poruší-li Uživatel povinnosti dané zákonem či těmito podmínkami, jakož i v případě, že jeho obchodní jednání vykazuje abnormality ukazující na nepoctivé obchodní praktiky.

 4. Prodávající neodpovídá za škodu či újmu Uživatele způsobenou vyzrazením hesla k uživatelskému účtu.

 5. Prodávající je povinen na žádost Uživatele jeho uživatelský účet deaktivovat do 30 dnů.

  V. Autorská práva  
 1. Veškerý web design, grafické zobrazení a text produktového portfolia Prodávajícího jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k těmto materiálům.

          VI. Ukončení spolupráce

 1. Ukončení spolupráce může být ukončeno oběma stranami (stranou Uživatele i Provozovatele) písemnou žádosti na emailový kontakt druhé strany s třiceti denní výpovědní lhůtou (30) . Po dobu výpovědní lhůty je Poskytovatel oprávněn provádět Opakované platby za dosud poskytované Eshopy dle platného Ceníku a je oprávněn vymáhat dlužnou částku za neuskutečněné Platby ze strany Uživatele. 

 2. Provozovatel může dále ukončit kterýkoliv z Eshopů s okamžitou platností bez výpovědní lhůty v závažných případech, kterými se mimo jiné rozumí porušování nebo dobrých mravů nebo dojde-li k poškození zájmu či dobrého jména Poskytovatele.

 3. Provozovatel ukonči provoz Eshopu tím, že dojde k deaktivaci nabízených produktů i prezentace Eshopu na dané doméně.

 4. Provozovatel je oprávněn uchovat osobní údaje o uživatelích Eshopů a jejich zákaznících, a to i po ukončení spolupráce, nejvýše však po dobu 15 let od data jejich pořízení. Provozovatel, jehož provozování Eshopu bylo ukončeno, může požádat o odstranění osobních údajů týkajících se všech uživatelů, kteří spadali pod konkrétní emailový účet služby.

 

         VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy, které vzniknou na základě těchto obchodních podmínek se řídí právem České republiky, přičemž případné spory budou po vyčerpání možností smírného řešení spadat do příslušnosti obecných soudů.

 2. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Právní vztahy založené na původním znění obchodních podmínek tím nebudou ovlivněny, ledaže je nové znění příznivější pro Uživatele. Prodávající je povinen na změnu obchodních podmínek Uživatele výslovně upozornit, jinak vůči němu nejsou účinné.

 3. TATO SMLOUVA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ SPOLEČNÝCH SPRÁVCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Smlouva“) byla níže uvedeného dne uzavřena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva”) Správcem 1 a Správcem 2.

 

 1. SPRÁVCE 1 David Marák, IČ: 87386399, se sídlem Podivice 112, 68321 Pustiměř, SPRÁVCE 2 registrovaný Uživatel aplikace Dropohs

 2. (Správce 1 a Správce 2 dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).  VZHLEDEM K TOMU, ŽE

 3. (A) Správce 1 je poskytovatelem služeb prostřednictvím své webové aplikace dostupné na stránkách www.Dropohs.cz, a to na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci;

 4. (B) Správce 1 je provozovatelem aplikace, která zprostředkovává provoz jednotlivých e-shopů a technické zpracování či předání objednávek třetím stranám;

 5. (C) Správce 2 je provozovatelem internetového obchodu (e-shopu), který zprostředkovává prodej zboží svým jménem.
  (D) Správce 2 je registrovaným Uživatelem služeb poskytovaných Správcem 1 skrze webovou aplikací Dropohs.cz;

 6. (E) a Smluvní strany mají společnou kontrolu nad zpracováním některých Osobních údajů Koncových zákazníků, což z nich činí společné správce;

 7. rozhodly se Smluvní strany za účelem zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci plnění předmětu Smlouvy o vzájemné spolupráci, podle čl. 26 GDPR ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů, uzavřít následující Smlouvu.

 8. 1. Pojmy a definice

 9. Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v této Smlouvě používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:

 10. Citlivý údaj informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů;

 11. Dropohs služba dostupná v síti internet na stránkách www.dropohs.cz, kterou provozuje Správce 1 za účelem poskytování služeb Správci 2;

 12.  E-shop internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání Zboží Koncovým zákazníkem;

 13. Koncový zákazník osoba, která si objednala Zboží u Prodávajícího (Správce 1) prostřednictvím E-shopu (Správce 2);

 14. GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

 15. Osobní údaj jakékoli informace o subjektu údajů (nejčastěji uživateli E-shopu či Koncovém zákazníkovi), na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;

 16. Poskytovatel David Marák, se sídlem Podivice 112, 683 21 Pustiměř, Česká republika, (Správce 1), který poskytuje aplikaci pro provozování a správu E-shopu Uživatelům.

 17.  Smlouva o vzájemné spolupráci Smlouva ve znění obchodních podmínek, na základě které Správce 1 (Poskytovatel) poskytuje služby Dropohs ve prospěch Správce 2 (E-shop) a současně Správce 2 zprostředkovává prodej Zboží prostřednictvím E-shopu, který provozuje svým jménem.

 18. Správce 1 určuje účel, způsoby a prostředky zpracování osobních údajů, David , IČ 87386399, se sídlem Podivice 112, 68321 Pustiměř

 19.  Správce 2 registrovaný Uživatel k aplikaci Dropohs

 20. Subjekty údajů fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o Koncového zákazníka nebo o potencionálního Koncového zákazníka, který zvažuje vytvoření Objednávky prostřednictvím E-shopu

 21. Uživatel podnikatel, provozovatel E-shopu, registrovaný uživatel k aplikaci Dropohs, který s pomocí Aplikace zprostředkovává prodej zboží Koncovým zákazníkům;

 22. Zpracovatel osoba, která provádí zpracování osobních údajů pro správce, na základě zákona nebo smlouvy;

 23.  Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení výmaz nebo zničení;

 24. 2. předmět smlouvy

 25. 2.1. Předmětem této Smlouvy je vymezení odpovědnosti Smluvních stran za plnění povinností při zpracování Osobních údajů, které Smluvní strany získávají v souvislosti s plněním závazků podle Smlouvy o vzájemné spolupráci, jakož i úprava vzájemných práv a povinností s tím souvisejících.

 26. 3. práva a povinnosti správců

 27. 3.1. Smluvní strany se dohodly, že za plnění povinností odpovídajících:

 28.   3.1.1. právu subjektů údajů na přístup k Osobním údajům,

 29.   3.1.2. právu subjektů údajů na opravu a výmaz Osobních údajů,

 30.   3.1.3. právu subjektů údajů na omezení zpracování Osobních údajů,

 31.   3.1.4. právu subjektů údajů na přenositelnost Osobních údajů,

 32.   3.1.5.právu subjektů údajů na vznesení námitky proti zpracování Osobních údajů,

 33. v plném rozsahu odpovídají oba správci, podle toho, na kterého z nich se subjekt údajů (nejčastěji Koncový zákazník) s žádostí obrátí jako první.

 34. 3.2. Správce 2 však bude vůči svým Koncovým zákazníkům vystupovat jako ústřední kontaktní místo stran výkonu práv subjektů údajů, neboť jeho prostřednictvím dochází k prvotnímu kontaktu se subjekty údajů.

 35. 3.3. Správce 1 je povinen informovat Správce 2 o žádostech podle čl. 3.1 této Smlouvy, řádně je předat tak, aby je Správce 2 mohl žádosti řádně a včas vyřídit.

 36. 3.4. Smluvní strany se dohodly, že za plnění povinností odpovídajících:

 37.   3.4.1.informační povinnosti ohledně zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR,

 38.   3.4.2.informační povinnosti ohledně podstatných ujednání obsažených v této Smlouvě,

 39.   3.4.3.oznamovací povinnosti ohledně opravy nebo výmazu Osobních údajů nebo omezení zpracování,

 40.   3.4.4.v plném rozsahu odpovídá Správce č. 2.

 41. 3.5. Správce 1 tímto prohlašuje, že Osobní údaje zpracovává výhradně za účelem plnění Smlouvy o vzájemné spolupráci a nemá zájem o využití Osobní údajů k dalšímu marketingovému oslovení Koncových zákazníků.

 42. 3.6. Správce 2 se zavazuje, že bude marketingově oslovovat Koncové zákazníky a/nebo využívat Osobní údaje za účelem marketingového oslovení, zejména k rozesílce obchodního sdělení nebo k retargentingu, či jiné obdobné marketingové činnosti, výhradně za podmínky splnění všech požadavků podle GDPR a zákona na ochranu osobních údajů, případně jiných souvisejících právních předpisů. Zejména v obchodních sděleních je vždy pro Koncového zákazníka zachována možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím Osobních údajů (patička obchodního sdělení).

 43. 3.7. Koncový zákazník v rámci nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu uvádí povinné Osobní údaje nezbytné k vyřízení objednávky Zboží (např. jméno, příjmení, fakturační údaje fyzických osob, e-mail a mobilní telefon), avšak může dobrovolně sdělit další nepovinné údaje.

 44. 3.8. Po ukončení vzájemné spolupráce společných správců, resp. po ukončení Smlouvy o vzájemné spolupráci, nezanikají vzájemné povinnosti Správců k zabezpečení a ochraně Osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, jakož i vzájemné nároky Správců z důvodu porušení takových povinností. Avšak Osobní údaje, u kterých pomine nezbytnost jejich zpracování budou oběma Správci zlikvidovány, pokud nebude jejich dalšímu zpracování svědčit některých ze zákonných právních titulů.

 45. 3.9. Smluvní strany se dohodly, že za plnění následujících povinností ve smyslu Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů odpovídají společně a nerozdílně.

 46.   3.9.1.povinnosti vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR, každý správce sám za sebe

 47.   3.9.2. povinnosti řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, podle toho, u kterého Správce k incidentu došlo.

 48. 3.10. Strany se dohodly, že typy a kategorie Osobních údajů a seznam dalších zpracovatelů, jakož i další případné podmínky zpracování, jsou blíže specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů. Jedná se o poskytovatele platební brány, kurýrní služby a dopravci, účetní společnost nebo marketingová agentura.

 49. 3.11. Doba zpracování jednotlivých kategorií Osobních údajů je patrná ze Záznamů o činnostech zpracování vedených každým ze Správců podle čl. 30 GDPR.

 50.  3.12. Strany souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Koncových zákazníků pro rozvoj a provoz Služby Dropshipping. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Koncového zákazníka, nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Koncového zákazníka kontaktovat.

 51. 4. osoby podílející se na zpracování osobních údajů

 52. 4.1. Správci zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

 53. 4.2. Pokud to dovolují obecně závazné předpisy, Správci jsou oprávněni pověřit zpracováním Zpracovatele. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování Osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s Osobními údaji, které se Strany zavázaly dodržovat. Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany Osobních údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní Zpracovatel.

 54. 4.3. Sdílení a předávání osobních údajů je blíže rozvedeno v Zásadách zpracování osobních údajů. Jedná se o poskytovatele platební brány, kurýrní služby a dopravci, účetní společnost nebo marketingová agentura.

 55. 5. Vzájemné záruky o zabezpečení ochrany Osobních údajů

 56. 5.1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob provedou Správci vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

 57. 5.2. Správci shromažďují a uchovávají Koncovým zákazníkem zadané Osobní údaje v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Poskytovatel zajišťuje t.č. známé technické podmínky k tomu, aby byly poskytnuté osobní údaje zabezpečené před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 58. 5.3. Správci zohlední rizika, která představuje zpracování Osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, kopírování, krádež, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

 59. 5.4. Správci vedou záznamy o všech kategoriích činností zpracování Osobních údajů podle čl. 30 GDPR. Záznamy se vyhotovují písemně, počítaje i elektronickou formu.

 60. 5.5. Správci berou na vědomí, že zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy může být realizováno výhradně v zemích, které jsou ze strany EU považovány za bezpečné.

 61.  5.6. Správce 1 i Správce 2 pravidelně prověřují funkčnost a dostatečnost svých systémů, které by mohly mít významný negativní vliv na řádný výkon zpracování Osobních údajů.

 62. 6. Vzájemná součinnost správců

 63. 6.1. Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si informace potřebné pro plnění svých povinností z této Smlouvy.

 64. 6.2. Správci jsou povinni se vzájemně informovat, pokud by bylo zahájeno správní řízení v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

 65. 6.3. Správce 2 poskytuje Správci 1 součinnost prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění případné povinnosti Správce 1 reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.

 66. 6.4. Správci jsou povinni poskytovat si vzájemnou součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení Osobních údajů, zejména při ohlašování incidentu porušení zabezpečení.

 67. 6.5. Správci si vzájemně poskytují veškeré informace potřebné k doložení toho, že splnili veškeré povinnosti, které jim ukládá tato Smlouva nebo právní předpisy; Správce 2 umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem 1 nebo jiným auditorem, kterého Správce 1 pověřil, a k těmto auditům přispěje.

 68. 6.6. Správci se neprodleně informují o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně Osobních údajů. V takovém případě dotyčný Správce, u něhož k incidentu došlo, přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany Osobních údajů

 69. 6.7. Správce 2 poskytne Správci 1 na jeho vyžádání důkazy o přijatých a provedených technických a organizačních opatřeních k zajištění ochrany Osobních údajů.

 70. 6.8. V případě, že v souvislosti se zpracováním Osobních údajů bude zahájeno řízení ze strany orgánu státní správy, poskytují si Správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.

 71. 7. Doba trvání a ukončení Smlouvy

 72. 7.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o vzájemné spolupráci.

 73. 7.2. Strany mohou do Smlouvy odstoupit, pokud tak stanoví zákon anebo v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem.

 74. 8. závěrečná ustanovení

 75. 8.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti, což se děje elektronicky v okamžiku odeslání registrace k Aplikaci Droppshipping.

 76. 8.2. Pro záležitosti zvláště neupravené v této Smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“). Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

 77.  8.3. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou.

 78. 8.4. Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak.

 79. 8.5. Strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z této Smlouvy, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.

 80. 8.6. V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy Strany učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.

 81. 8.7. Strany tímto dále výslovně sjednávají, že ustanovení § 1766, §§ 1798 až 1800 Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky.

 82. 8.8. Žádná ze Stran není ve vztahu k druhé Straně slabší stranou, rozumí plně obsahu této Smlouvy a plně se všemi riziky, včetně rizika změny poměrů, změn cenové hladiny, kurzových a úrokových změn, akceptuje závazky v této Smlouvě sjednané, nepovažuje vzájemná práva a povinnosti za nedůvodně nerovnovážné a přebírá nebezpečí změny okolností.